نمایش 1–18 از 25 نتیجه

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 15010

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1169
برند

انرپک

ظرفیت

150 TON

مدل

RACL 15010

کورس (mm)

250

ارتفاع بسته (mm)

523

ارتفاع باز (mm)

773

وزن (kg)

48.2

میزان روغن (cm3)

5675

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 1508

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1168
برند

انرپک

ظرفیت

150 TON

مدل

RACL 1508

کورس (mm)

200

ارتفاع بسته (mm)

473

ارتفاع باز (mm)

673

وزن (kg)

44.2

میزان روغن (cm3)

4540

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 1506

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1167
برند

انرپک

ظرفیت

150 TON

مدل

RACL 1506

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

423

ارتفاع باز (mm)

573

وزن (kg)

40.2

میزان روغن (cm3)

3405

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 1504

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1166
برند

انرپک

ظرفیت

150 TON

مدل

RACL 1504

کورس (mm)

100

ارتفاع بسته (mm)

373

ارتفاع باز (mm)

473

وزن (kg)

36.2

میزان روغن (cm3)

2270

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 1502

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1165
برند

انرپک

ظرفیت

150 TON

مدل

RACL 1502

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

323

ارتفاع باز (mm)

373

وزن (kg)

32.2

میزان روغن (cm3)

1135

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 1008

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1163
برند

انرپک

ظرفیت

100 TON

مدل

RACL 1008

کورس (mm)

200

ارتفاع بسته (mm)

446

ارتفاع باز (mm)

646

وزن (kg)

28.8

میزان روغن (cm3)

2863

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 10010

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1164
برند

انرپک

ظرفیت

100 TON

مدل

RACL 10010

کورس (mm)

250

ارتفاع بسته (mm)

496

ارتفاع باز (mm)

746

وزن (kg)

31.1

میزان روغن (cm3)

3578

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 1006

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1162
برند

انرپک

ظرفیت

100 TON

مدل

RACL 1006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

396

ارتفاع باز (mm)

546

وزن (kg)

26.5

میزان روغن (cm3)

2147

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 1004

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1161
برند

انرپک

ظرفیت

100 TON

مدل

RACL 1004

کورس (mm)

100

ارتفاع بسته (mm)

346

ارتفاع باز (mm)

446

وزن (kg)

24.2

میزان روغن (cm3)

1431

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 1002

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1160
برند

انرپک

ظرفیت

100 TON

مدل

RACL 1002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

296

ارتفاع باز (mm)

346

وزن (kg)

21.9

میزان روغن (cm3)

716

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 5010

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1159
برند

انرپک

ظرفیت

50 TON

مدل

RACL 5010

کورس (mm)

250

ارتفاع بسته (mm)

436

ارتفاع باز (mm)

686

وزن (kg)

14.5

میزان روغن (cm3)

1771

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 508

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1158
برند

انرپک

ظرفیت

50 TON

مدل

RACL 508

کورس (mm)

200

ارتفاع بسته (mm)

386

ارتفاع باز (mm)

586

وزن (kg)

13.2

میزان روغن (cm3)

1417

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 506

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1157
برند

انرپک

ظرفیت

50 TON

مدل

RACL 506

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

336

ارتفاع باز (mm)

486

وزن (kg)

11.9

میزان روغن (cm3)

1063

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 504

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1156
برند

انرپک

ظرفیت

50 TON

مدل

RACL 504

کورس (mm)

100

ارتفاع بسته (mm)

286

ارتفاع باز (mm)

386

وزن (kg)

10.6

میزان روغن (cm3)

709

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 502

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1155
برند

انرپک

ظرفیت

50 TON

مدل

RACL 502

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

236

ارتفاع باز (mm)

286

وزن (kg)

9.3

میزان روغن (cm3)

354

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 3010

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1154
برند

انرپک

ظرفیت

30 TON

مدل

RACL 3010

کورس (mm)

250

ارتفاع بسته (mm)

431

ارتفاع باز (mm)

681

وزن (kg)

8.2

میزان روغن (cm3)

1105

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 308

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1153
برند

انرپک

ظرفیت

30 TON

مدل

RACL 308

کورس (mm)

200

ارتفاع بسته (mm)

381

ارتفاع باز (mm)

581

وزن (kg)

7.5

میزان روغن (cm3)

883

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای قفل کن دار ENERPAC مدل RACL 306

موجود در انبار

کد کالا: RACL-1152
برند

انرپک

ظرفیت

30 TON

مدل

RACL 306

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

331

ارتفاع باز (mm)

481

وزن (kg)

6.8

میزان روغن (cm3)

663

حداکثر فشار

700 bar