نمایش 1–18 از 25 نتیجه

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 15010

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1205
برند

انرپک

ظرفیت

150 TON

مدل

RAR 15010

کورس (mm)

250

ارتفاع بسته (mm)

448

ارتفاع باز (mm)

698

وزن (kg)

42.6

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 1508

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1204
برند

انرپک

ظرفیت

150 TON

مدل

RAR 1508

کورس (mm)

200

ارتفاع بسته (mm)

398

ارتفاع باز (mm)

598

وزن (kg)

37.9

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 1506

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1203
برند

انرپک

ظرفیت

150 TON

مدل

RAR 1506

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

348

ارتفاع باز (mm)

498

وزن (kg)

33.2

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 1504

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1202
برند

انرپک

ظرفیت

150 TON

مدل

RAR 1504

کورس (mm)

100

ارتفاع بسته (mm)

298

ارتفاع باز (mm)

398

وزن (kg)

28.9

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 1502

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1201
برند

انرپک

ظرفیت

150 TON

مدل

RAR 1502

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

248

ارتفاع باز (mm)

298

وزن (kg)

24.2

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 10010

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1200
برند

انرپک

ظرفیت

100 TON

مدل

RAR 10010

کورس (mm)

250

ارتفاع بسته (mm)

451

ارتفاع باز (mm)

701

وزن (kg)

28

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 1008

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1199
برند

انرپک

ظرفیت

100 TON

مدل

RAR 1008

کورس (mm)

200

ارتفاع بسته (mm)

401

ارتفاع باز (mm)

601

وزن (kg)

25.1

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 1006

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1198
برند

انرپک

ظرفیت

100 TON

مدل

RAR 1006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

351

ارتفاع باز (mm)

501

وزن (kg)

22.2

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 1004

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1197
برند

انرپک

ظرفیت

100 TON

مدل

RAR 1004

کورس (mm)

100

ارتفاع بسته (mm)

301

ارتفاع باز (mm)

401

وزن (kg)

19.3

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 1002

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1196
برند

انرپک

ظرفیت

100 TON

مدل

RAR 1002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

251

ارتفاع باز (mm)

301

وزن (kg)

16.4

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 5010

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1195
برند

انرپک

ظرفیت

50 TON

مدل

RAR 5010

کورس (mm)

250

ارتفاع بسته (mm)

401

ارتفاع باز (mm)

651

وزن (kg)

17.5

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 508

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1194
برند

انرپک

ظرفیت

50 TON

مدل

RAR 508

کورس (mm)

200

ارتفاع بسته (mm)

351

ارتفاع باز (mm)

551

وزن (kg)

15.9

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 506

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1193
برند

انرپک

ظرفیت

50 TON

مدل

RAR 506

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

301

ارتفاع باز (mm)

451

وزن (kg)

14.3

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 504

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1192
برند

انرپک

ظرفیت

50 TON

مدل

RAR 504

کورس (mm)

100

ارتفاع بسته (mm)

251

ارتفاع باز (mm)

351

وزن (kg)

12.7

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 3010

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1190
برند

انرپک

ظرفیت

30 TON

مدل

RAR 3010

کورس (mm)

250

ارتفاع بسته (mm)

401

ارتفاع باز (mm)

651

وزن (kg)

12.2

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 502

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1191
برند

انرپک

ظرفیت

50 TON

مدل

RAR 502

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

201

ارتفاع باز (mm)

251

وزن (kg)

11.1

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 308

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1189
برند

انرپک

ظرفیت

30 TON

مدل

RAR 308

کورس (mm)

200

ارتفاع بسته (mm)

351

ارتفاع باز (mm)

551

وزن (kg)

11.3

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک آلومینیمومی استوانه ای سوراخ دار ENERPAC مدل RAR 306

موجود در انبار

کد کالا: RAR-1188
برند

انرپک

ظرفیت

30 TON

مدل

RAR 306

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

301

ارتفاع باز (mm)

451

وزن (kg)

10.4

حداکثر فشار

700 bar