نمایش 1–18 از 40 نتیجه

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 50048

موجود در انبار

کد کالا: RR-1245
برند

انرپک

ظرفیت

520 TON

مدل

RR 50048

کورس (mm)

1219

ارتفاع بسته (mm)

1644

ارتفاع باز (mm)

2863

وزن (kg)

1224

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 50036

موجود در انبار

کد کالا: RR-1244
برند

انرپک

ظرفیت

520 TON

مدل

RR 50036

کورس (mm)

915

ارتفاع بسته (mm)

1339

ارتفاع باز (mm)

2254

وزن (kg)

1002

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 50024

موجود در انبار

کد کالا: RR-1243
برند

انرپک

ظرفیت

520 TON

مدل

RR 50024

کورس (mm)

609

ارتفاع بسته (mm)

1035

ارتفاع باز (mm)

1644

وزن (kg)

816

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 50018

موجود در انبار

کد کالا: RR-1242
برند

انرپک

ظرفیت

520 TON

مدل

RR 50018

کورس (mm)

457

ارتفاع بسته (mm)

882

ارتفاع باز (mm)

1339

وزن (kg)

680

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 50012

موجود در انبار

کد کالا: RR-1241
برند

انرپک

ظرفیت

520 TON

مدل

RR 50012

کورس (mm)

305

ارتفاع بسته (mm)

730

ارتفاع باز (mm)

1035

وزن (kg)

589

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 5006

موجود در انبار

کد کالا: RR-1240
برند

انرپک

ظرفیت

520 TON

مدل

RR 5006

کورس (mm)

153

ارتفاع بسته (mm)

577

ارتفاع باز (mm)

730

وزن (kg)

432

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 40048

موجود در انبار

کد کالا: RR-1239
برند

انرپک

ظرفیت

440 TON

مدل

RR 40048

کورس (mm)

1219

ارتفاع بسته (mm)

1605

ارتفاع باز (mm)

2824

وزن (kg)

980

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 40036

موجود در انبار

کد کالا: RR-1238
برند

انرپک

ظرفیت

440 TON

مدل

RR 40036

کورس (mm)

914

ارتفاع بسته (mm)

1300

ارتفاع باز (mm)

2214

وزن (kg)

792

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 40024

موجود در انبار

کد کالا: RR-1237
برند

انرپک

ظرفیت

440 TON

مدل

RR 40024

کورس (mm)

610

ارتفاع بسته (mm)

995

ارتفاع باز (mm)

1605

وزن (kg)

597

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 40018

موجود در انبار

کد کالا: RR-1236
برند

انرپک

ظرفیت

440 TON

مدل

RR 40018

کورس (mm)

457

ارتفاع بسته (mm)

843

ارتفاع باز (mm)

1300

وزن (kg)

453

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 40012

موجود در انبار

کد کالا: RR-1235
برند

انرپک

ظرفیت

440 TON

مدل

RR 40012

کورس (mm)

305

ارتفاع بسته (mm)

690

ارتفاع باز (mm)

995

وزن (kg)

399

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 4006

موجود در انبار

کد کالا: RR-1234
برند

انرپک

ظرفیت

440 TON

مدل

RR 4006

کورس (mm)

152

ارتفاع بسته (mm)

538

ارتفاع باز (mm)

690

وزن (kg)

303

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 30048

موجود در انبار

کد کالا: RR-1233
برند

انرپک

ظرفیت

325 TON

مدل

RR 30048

کورس (mm)

1219

ارتفاع بسته (mm)

1552

ارتفاع باز (mm)

2771

وزن (kg)

780

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 30036

موجود در انبار

کد کالا: RR-1232
برند

انرپک

ظرفیت

325 TON

مدل

RR 30036

کورس (mm)

915

ارتفاع بسته (mm)

1247

ارتفاع باز (mm)

2162

وزن (kg)

628

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 30024

موجود در انبار

کد کالا: RR-1231
برند

انرپک

ظرفیت

325 TON

مدل

RR 30024

کورس (mm)

609

ارتفاع بسته (mm)

943

ارتفاع باز (mm)

1552

وزن (kg)

469

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 30018

موجود در انبار

کد کالا: RR-1230
برند

انرپک

ظرفیت

325 TON

مدل

RR 30018

کورس (mm)

457

ارتفاع بسته (mm)

790

ارتفاع باز (mm)

1247

وزن (kg)

385

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 30012

موجود در انبار

کد کالا: RR-1229
برند

انرپک

ظرفیت

325 TON

مدل

RR 30012

کورس (mm)

305

ارتفاع بسته (mm)

638

ارتفاع باز (mm)

943

وزن (kg)

312

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای دو طرفه ENERPAC مدل RR 3006

موجود در انبار

کد کالا: RR-1228
برند

انرپک

ظرفیت

325 TON

مدل

RR 3006

کورس (mm)

153

ارتفاع بسته (mm)

485

ارتفاع باز (mm)

638

وزن (kg)

200

حداکثر فشار

700 bar