نمایش 1–18 از 42 نتیجه

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 100012

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1144
برند

انرپک

ظرفیت

1000 TON

مدل

CLSG 100012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

635

ارتفاع باز (mm)

935

وزن (kg)

1210

میزان روغن (cm3)

43950

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 10006

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1143
برند

انرپک

ظرفیت

1000 TON

مدل

CLSG 10006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

485

ارتفاع باز (mm)

435

وزن (kg)

921

میزان روغن (cm3)

21986

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 10002

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1142
برند

انرپک

ظرفیت

1000 TON

مدل

CLSG 10002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

385

ارتفاع باز (mm)

435

وزن (kg)

729

میزان روغن (cm3)

7329

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 80012

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1141
برند

انرپک

ظرفیت

800 TON

مدل

CLS 80012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

605

ارتفاع باز (mm)

905

وزن (kg)

950

میزان روغن (cm3)

35370

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 8006

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1140
برند

انرپک

ظرفیت

800 TON

مدل

CLS 8006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

455

ارتفاع باز (mm)

605

وزن (kg)

709

میزان روغن (cm3)

17645

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 8002

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1139
برند

انرپک

ظرفیت

800 TON

مدل

CLS 8002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

355

ارتفاع باز (mm)

405

وزن (kg)

549

میزان روغن (cm3)

5882

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 60012

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1138
برند

انرپک

ظرفیت

600 TON

مدل

CLS 60012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

560

ارتفاع باز (mm)

860

وزن (kg)

640

میزان روغن (cm3)

25710

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 6006

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1137
برند

انرپک

ظرفیت

600 TON

مدل

CLS 6006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

410

ارتفاع باز (mm)

560

وزن (kg)

465

میزان روغن (cm3)

12830

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 6002

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1136
برند

انرپک

ظرفیت

600 TON

مدل

CLS 6002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

310

ارتفاع باز (mm)

360

وزن (kg)

350

میزان روغن (cm3)

4277

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 50012

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1135
برند

انرپک

ظرفیت

500 TON

مدل

CLS 50012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

545

ارتفاع باز (mm)

845

وزن (kg)

540

میزان روغن (cm3)

21900

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 5006

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1134
برند

انرپک

ظرفیت

500 TON

مدل

CLS 5006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

395

ارتفاع باز (mm)

545

وزن (kg)

390

میزان روغن (cm3)

10967

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 5002

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1133
برند

انرپک

ظرفیت

500 TON

مدل

CLS 5002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

295

ارتفاع باز (mm)

345

وزن (kg)

289

میزان روغن (cm3)

3656

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 40012

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1132
برند

انرپک

ظرفیت

400 TON

مدل

CLS 40012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

515

ارتفاع باز (mm)

815

وزن (kg)

390

میزان روغن (cm3)

16770

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 4006

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1131
برند

انرپک

ظرفیت

400 TON

مدل

CLS 4006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

365

ارتفاع باز (mm)

515

وزن (kg)

275

میزان روغن (cm3)

8399

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 4002

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1130
برند

انرپک

ظرفیت

400 TON

مدل

CLS 4002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

265

ارتفاع باز (mm)

315

وزن (kg)

200

میزان روغن (cm3)

2800

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 30012

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1129
برند

انرپک

ظرفیت

300 TON

مدل

CLS 30012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

485

ارتفاع باز (mm)

785

وزن (kg)

288

میزان روغن (cm3)

13710

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 3006

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1128
برند

انرپک

ظرفیت

300 TON

مدل

CLS 3006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

335

ارتفاع باز (mm)

485

وزن (kg)

198

میزان روغن (cm3)

6843

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک نیمه بلند های تناژ ENERPAC مدل CLS 3002

موجود در انبار

کد کالا: CLS-1127
برند

انرپک

ظرفیت

300 TON

مدل

CLS 3002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

235

ارتفاع باز (mm)

285

وزن (kg)

137

میزان روغن (cm3)

2281

حداکثر فشار

700 bar