نمایش 1–18 از 42 نتیجه

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 100012

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1286
برند

انرپک

ظرفیت

1000 TON

مدل

CLRG 100012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

814

ارتفاع باز (mm)

1114

وزن (kg)

1439

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 10006

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1285
برند

انرپک

ظرفیت

1000 TON

مدل

CLRG 10006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

664

ارتفاع باز (mm)

814

وزن (kg)

1213

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 10002

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1284-1
برند

انرپک

ظرفیت

1000 TON

مدل

CLRG 10002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

564

ارتفاع باز (mm)

614

وزن (kg)

1062

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 80012

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1284
برند

انرپک

ظرفیت

800 TON

مدل

CLRG 80012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

734

ارتفاع باز (mm)

1034

وزن (kg)

1058

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 8006

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1283
برند

انرپک

ظرفیت

800 TON

مدل

CLRG 8006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

584

ارتفاع باز (mm)

734

وزن (kg)

868

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 8002

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1282
برند

انرپک

ظرفیت

800 TON

مدل

CLRG 8002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

484

ارتفاع باز (mm)

534

وزن (kg)

741

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 60012

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1281
برند

انرپک

ظرفیت

600 TON

مدل

CLRG 60012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

679

ارتفاع باز (mm)

979

وزن (kg)

701

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 6006

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1280
برند

انرپک

ظرفیت

600 TON

مدل

CLRG 6006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

529

ارتفاع باز (mm)

679

وزن (kg)

565

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 6002

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1279
برند

انرپک

ظرفیت

600 TON

مدل

CLRG 6002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

429

ارتفاع باز (mm)

479

وزن (kg)

474

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 50012

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1278
برند

انرپک

ظرفیت

500 TON

مدل

CLRG 50012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

669

ارتفاع باز (mm)

969

وزن (kg)

599

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 5006

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1277
برند

انرپک

ظرفیت

500 TON

مدل

CLRG 5006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

519

ارتفاع باز (mm)

669

وزن (kg)

480

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 5002

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1276
برند

انرپک

ظرفیت

500 TON

مدل

CLRG 5002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

419

ارتفاع باز (mm)

469

وزن (kg)

401

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 40012

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1275
برند

انرپک

ظرفیت

400 TON

مدل

CLRG 40012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

624

ارتفاع باز (mm)

924

وزن (kg)

421

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 4006

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1274
برند

انرپک

ظرفیت

400 TON

مدل

CLRG 4006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

474

ارتفاع باز (mm)

624

وزن (kg)

330

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 4002

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1273
برند

انرپک

ظرفیت

400 TON

مدل

CLRG 4002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

374

ارتفاع باز (mm)

424

وزن (kg)

270

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 30012

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1272
برند

انرپک

ظرفیت

300 TON

مدل

CLRG 30012

کورس (mm)

300

ارتفاع بسته (mm)

572

ارتفاع باز (mm)

872

وزن (kg)

303

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 3006

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1271
برند

انرپک

ظرفیت

300 TON

مدل

CLRG 3006

کورس (mm)

150

ارتفاع بسته (mm)

422

ارتفاع باز (mm)

572

وزن (kg)

232

حداکثر فشار

700 bar

جک هیدرولیک انرپک استوانه ای های تناژ دو طرفه ENERPAC مدل CLRG 3002

موجود در انبار

کد کالا: CLRG-1270
برند

انرپک

ظرفیت

300 TON

مدل

CLRG 3002

کورس (mm)

50

ارتفاع بسته (mm)

322

ارتفاع باز (mm)

372

وزن (kg)

184

حداکثر فشار

700 bar